Programa MO1-TE pel Catllar

Propostes i Projecte

Aquest projecte no és nostre, és el fruit de l’esforç, la tossuderia i la feina desplegada per molta gent, que donant la cara pel referèndum l’1 d’octubre, va decidir continuar la lluita política per la plena sobirania  del nostre país i per fer també del nostre poble, un lloc més afable, culte i solidari.

No està acabat, ni molt menys, però és el resultat de les aportacions de desenes de persones que  a través de les Assemblees obertes i comissions de treball han realitzat, amb tot l’entusiasme d’ençà d’aquella data. El nostre poble ha de ser present en aquest procés cap a la República.

Impulsem-nos. Participem!

El model institucional actual, atorga pocs espais de participació a la ciutadania i la presa de decisions queda en mans de poques persones. Des de MO1-TE proposem:

 • Impulsar la Regidoria de Participació Ciutadana que lideri i transmeti els valors participatius a tots els sectors de la població.
 • Modificar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) fent-lo més democràtic i representatiu.
 • Impulsar el Consell Municipal  compost per les Entitats locals, regidors i ciutadans.
 • Pressupostos Participatius on es defineixin les prioritats i la distribució dels recursos econòmics. La gent és la que ha de decidir, mitjançant la participació directa, com es gasten els diners i com es concreten les despeses. Des del primer fins a l’últim euro.
 • Referèndums municipals vinculants pels projectes importants que afectin la majoria de les persones.

Cap a una gestió municipal més àgil i transparent

L’Ajuntament, com a Institució principal del poble, ha de ser oberta a tothom i el seu funcionament administratiu ha de ser més viable i proper a la gent. Tanmateix, els serveis municipals, independentment de la seva titularitat, han de tenir un control públic, transparent i democràtic.

 • Transformar la Web de l’Ajuntament, dotant-la de més transparència i eficàcia i que funcioni realment com un servei públic.
 • Reclamar la placa del Secretari Municipal fix, ara mateix vacant.
 • Fer una Auditoria del Servei d’Aigües i analitzar i revisar el Conveni signat per l’Ajuntament i EMATSA.
 • Possibilitar altres serveis a més dels que actualment presta la Deixalleria: ampliant-ho a recuperació i intercanvi.
 • Brigada de reparació ràpida de desperfectes de la zona pública municipal.
 • Revisió del conveni amb l’empresa de recollida de brossa. Creiem nefasta la gestió que s´ha fet en els últims anys.
 • Agilització i execució de les reclamacions i denúncies que siguin presentades tant pels agutzils i vigilants com per la ciutadania.

Els drets socials són per a totes les persones. Equipem-nos!

Considerem que els ajuntaments, com a primera administració, han de ser motor de canvi social i garants del benestar social, individual i i col·lectiu i els seus representants tenen l’obligació de desenvolupar polítiques en aquest sentit.

 • Estudiarem mancomunar amb altres pobles del nostre entorn proper, la  creació d’un Centre de Dia per a la Gent gran.
 • Habilitarem  espais específics per al jovent i la gent petita.
 • Elaborarem un Pla d’Acció Juvenil.
 • Crearem una Bossa de treball de serveis de cures (infants, gent gran, persones dependents) per aquelles persones en atur o precarietat laboral.
 • Donarem un servei d’assistència continuada, especialment per a les urbanitzacions, més allunyades del nucli urbà.
 • Control dels animals domèstics i solucions per al assilvestrats. Col.laborarem amb l’Associació “Bigotis”.

Deixem enrere el Patriarcalisme. Això també va de gènere!

 • Fomentarem l’activisme feminista incorporant la visió de gènere a tots els projectes i iniciatives que surtin des de l’Ajuntament.
 • Farem pedagogia des de la Regidoria de Participació Ciutadana per difondre la perspectiva de gènere i col·laborarem amb les entitats socials i culturals del poble per estendre la lluita en favor de l’alliberament de la dona.
 • Treballarem, des de les regidories d’Educació i Cultura, perquè als centres educatius del poble, Institut Escola, afegeixin en els seus plans d’estudi la perspectiva de gènere com a matèria transversal.

Som un territori. En formem part les persones i el paisatge. Cuidem-lo. Activem-lo!

Som sabedors que el marge d’ incidència en l’activitat econòmica dels Ajuntaments petits, com és el cas nostre, és estret i no permet  fer grans plans d’actuació, però alhora som conscients també del gran potencial quant al Patrimoni històric, cultural i natural que reuneix el poble i el seu entorn, des del Castell, l’antiga Fàbrica, el riu, els camins, els boscos, etc. Aquesta riquesa, al mateix temps, l’hem de conservar i potenciar. De la gestió d’aquest patrimoni ha de venir gran part de la activació econòmica i la creació d’empreses i llocs de treball. Els criteris de racionalitat i sostenibilitat han de se les bases que sustentin  aquest procés. Pensem, també, que la millor manera per desenvolupar aquests nous filons d’ocupació és el cooperativisme.

El reciclatge, el consum ecològic i sostenible, les energies alternatives, l’aprofitament de la biomassa, el turisme cultural i natural han de ser els pilars per aquesta activació.

 • Des de l’Ajuntament treballarem amb altres pobles de l’entorn per fer possible la Via Verda. Pressionarem als  organismes competents (Consell Comarcal, Diputació, Conselleries pertinents) perquè assumeixin aquesta proposta.
 • Fomentarem les iniciatives d’intercanvi i reutilització mitjançant fires, punts de trobades etc, donant-los  espais a la Web del Consistori.
 • Prioritzarem les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social en l’obtenció d’ajuts, publicitat i subcontractació de serveis a l’Ajuntament.
 • Habilitarem una Oficina de Turisme al Pàrquing de caravanes i estudiarem la seva ampliació.
 • Obrirem un Banc de Terres, juntament  amb els agents implicats, per donar oportunitats de desenvolupament quan a la gestió d’horts, cistelles ecològiques, aprofitament forestal, etc.
 • Elaborarem un pla estratègic amb la participació de les diferents regidories i agents econòmics implicats per desenvolupar el turisme cultural, familiar i de restauració.
 • Establirem una Borsa de contactes per facilitar als petits autònoms el desenvolupament de les seves activitats.

El model de poble que volem

Som conscients que el nostre municipi presenta moltes dificultats a l’hora de articular polítiques municipals justes, coherents i solidàries. Per nosaltres el poble i les urbanitzacions formen parts inseparables del mateix territori. Hem de superar aquest debat i ser capaços d’obrir espais de participació i diàleg, per tal que ningú se senti exclòs de l’espai públic i que tothom pugui identificar-se, visqui on visqui, amb la comunitat que constituïm totes les persones del municipi.Considerem que el futur del nostre poble passa per superar aquest repte. Caldrà l’esforç i la corresponsabilització de tots i totes.

 • Estudiarem la creació  d’un Consell d’Urbanitzacions que  treballarà com a canal de comunicació amb les diferents Regidories del govern municipal.
 • Potenciarem la xarxa de rutes a peu i en bici, ja existent, per facilitar la connexió arreu del municipi.
 • Recompondrem la Web de l’Ajuntament dotant un espai específic a les Urbanitzacions.
 • Acostarem les festes i les activitats culturals a totes les urbanitzacions amb l’objectiu d’enfortir les relacions i facilitar la participació.

Cultura i educació

Nosaltres pensem que la cultura ha de ser una eina principal a l’hora de reconèixer-nos tan individual com col·lectivament. Ens ha de servir per ampliar i potenciar espais de relació social, participació i diàleg. En aquest sentit la política municipal cultural ha de tenir com a objectiu la generació de dinàmiques de col·laboració entre totes les entitats del  municipi, perquè aquest enriquiment cultural arribi a totes les persones i alhora se sentin implicades.

Entenem també que l’Ajuntament no ha de suplir ni dirigir les activitats de les entitats, que han de gestionar elles soles les seves activitats i recursos, però si que ha de protegir-les i donar-los els suports necessaris.

 • Creiem imprescindible potenciar la Biblioteca municipal i ampliar les seves activitats i horaris, tanmateix la seva autonomia per desenvolupar projectes, tant interns com els que puguin desenvolupar en xarxa amb l’Institut Escola i demés entitats culturals del poble.
 • Donarem suport a totes les iniciatives que comportin millores en les activitats de l’Escola de Música.
 • Coordinarem entre totes les entitats una Agenda Cultural participada i consensuada.
 • Donarem un nou enfocament al Centre Cultural perquè les activitats que es facin arribin a l’abast de tota la gent del municipi.
 • Potenciarem el teatre local i ens esmerçarem per enfortir la implicació dels infants i joves cap a les activitats teatrals.

Quant a la cultura popular, pensem que en els últims anys l’interès i entusiasme dels vilatans i vilatanes vers les festes del poble i les activitats del les diferents entitats: Diables, Colla Gegantera, Grallers, ha davallat de forma clara. Cal una repensada entre tots per sortir d’aquesta  mala inèrcia i donar un nou impuls a les nostres tradicions populars.

 • Hem d’expandir la Festa Major a tots els catllarencs, perquè tothom se la senti seva.
 • L’organització de les festes ha de fer-se a través d’una Comissió de festes i entitats amb especial col·laboració del jovent, que asseguri el traspàs de les nostres tradicions i l’intercanvi i la solidaritat intergeneracional. L’ajuntament vetllarà i donarà suport però haurà de permetre l’autogestió de la Comissió.

El nostre poble reuneix tots els elements necessaris perquè en el seu sí es generin els valors socials i humans que tots i totes volem. Sabem que per particularitats específiques i la seva configuració urbanística es fa difícil endegar dinàmiques de participació reals i efectives en els assumptes públics i en les relacions socials. La infància i la joventut han de ser ateses amb especial atenció, perquè són ells i elles qui asseguraran el futur del municipi. Caldrà desenvolupar les activitats i estratègies necessàries  a la fi què això sigui així.

 • S’ha de elaborar un Projecte Educatiu de Poble que particitivament, amb tots els agents educadors i culturals del municipi, defineixi les polítiques educatives i culturals necessàries, sota els principis de Poble Educador.
 • S’ha  de confeccionar un Pla d’Acció Juvenil i atorgar un espai als/les joves perquè de manera autogestionada puguin desenvolupar les seves activitats.
 • Demanarem un PEE (Pla Educatiu i d’Entorn) a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat, amb els objectius d’enfortir l’èxit educatiu, el foment de la llengua catalana  i la cohesió social.
 • Creiem  que hem d’habilitar un punt de trobada per als infants on desplegar activitats lúdiques i culturals, gestionades per les famílies i amb suport de l’Ajuntament.

Esports i lleure

Nosaltres entenem l’esport com un mitjà de convivència, de cohesió social i de salut pública. L’Ajuntament hauria de garantir el dret a la pràctica de la activitat física i l’esport a totes persones, independentment de la edat que tinguin. D’altra banda, la pràctica de l’esport de club, aquí al poble, es canalitza a través  de les entitats existents de Futbol, Futbol Sala, Tenis-Paddel i Ciclisme i totes elles reben suport de l’Ajuntament. De sempre hi ha hagut disparitats de criteris a l’hora de establir els equipaments bàsics necessaris i les subvencions per poder assegurar la continuïtat dels clubs any rere any. Nosaltres pensem que hi ha d’haver la màxima transparència en la concessió d’ajuts i diàleg entre totes les parts concernides.

 • Proposem un Consell Sectorial de l’esport que planifiqui i gestioni participadament, les activitats esportives i lúdiques del municipi.
 • La transparència en la informació, respecte a la política d’ajuts i subvencions, ha de ser la norma.
 • La gestió en la instal·lació de les pistes de paddel no ha estat l’adequada i creiem que s’ha d’estudiar la tercera pista de tenis al costat de les ja existents.
 • Creiem oportú el cobriment de la piscina municipal, que donaria un servei a persones de totes les edats. S’hauria d’estudiar el projecte i les seves possibilitats.
 • Veiem inajornable la construcció d’un Pavelló Esportiu, ajustat a les possibilitats econòmiques del poble.

Sostenibilitat i energia

El model que nosaltres volem d’interacció amb el territori s’ha de basar en criteris de prudència i sostenibilitat. L’entorn, el paisatge humà, canvien constantment. En aquest sentit, entenem que el ritme de transformació d’aquest entorn del nostre municipi, ha de ser assumible en temes ambientals, respectuós amb els temes socials i culturals i  que permeti un desenvolupament cívic i responsable, per tal que tota la ciutadania s’identifiqui amb els seus valors.

 • Creiem necessari un Pla Global de recuperació del riu des del pantà fins a la Riera.
 • S’ha d’estudiar les possibilitats d’obtenció d’estella dels nostres boscos, i en funció d’aquestes, establir plans per instal·lar calderes que serveixin als equipaments municipal i altres edificis.
 • Elaborar un mapa local de subministrament d’energia minieòlica i donar ajuts i suport a aquestes iniciatives.
 • Informació més clara i transparent dels ajuts que dóna l’Ajuntament per a la instal·lació d’aigua calenta solar i electricitat renovable: fotovoltaica i eòlica. Projectar la seva instal·lació als edificis públics.
 • Millorar els accesos al municipi.
 • Estudiar les possibilitats de dotar-nos del cablejat de fibra òptica.

Patrimoni i Memòria Històrica

Per nosaltres és important conèixer la història, i en concret la del nostre poble, per poder avançar en el futur. Creiem, a més, que la recuperació del nostre Patrimoni pot contribuir al  desplegament d’activitats de tot tipus, especialment les referides al turisme cultural, que poden ser aprofitades per crear riquesa i llocs de treball. Posar en valor la història de la nostra vila és contribuir a la convivència, la cohesió social i a la identificació col·lectiva de la nostra comunitat.

 • Promoure El Catllar a través d’itineraris temàtics i històrics: camins, masos, construccions de pedra seca, camins ramaders, escenaris de la guerra antifeixista, etc.
 • Suport a la recuperació del Patrimoni industrial i al projecte cooperativista de La Fàbrica.
 • Potenciar encara més, des de l’Ajuntament, la Fundació del Castell.

About the Author

MO1-TE